Regelverk - 9/2023

Føringstilskudd for ferske reker 2023

Regelverk 9/2023
Erstatter: 4/2022 |
Erstattet av: 4/2024 |
Gyldig fra 14.03.2023 |
Gyldig til 19.03.2024

Tilskudd kan, etter søknad, ytes for reker som fiskere må sende fra landingssted til produksjonssted eller som produsenten henter. Det presiseres at denne type landing må forhåndsklareres med Norges Råfisklag, herunder hvordan innveiing/seddelføring skjer, samt at landingene skjer iht. Mattilsynets bestemmelser.

Tilskuddet utbetales kjøper, som må fylle ut søknad om føringstilskudd på Min side på Råfisklagets nettside, under fane søknadsskjema.

Tilskuddet utbetales med følgende satser pr kg reke:

  1. Inntil 150 øre pr kg ved føring innen en og samme sone eller til steder innen nærmeste sone.

  2. Inntil 200 øre pr kg ved føring over lengre distanser enn nevnt under pkt 1.

Tilskuddet utbetales til forhåndsklarerte kjøpere og når sluttseddel er korrekt utfylt med følgende: Sluttseddel må påføres kjøpers produksjonsanlegg både i rubrikken for produksjonsanlegg og mottakssted. Kvanta som fraktes fra Finnmark merkes FUNT eller mottaksanleggets godkjenningsnummer i rubrikken mottakssted. Videre må sluttseddel merkes med ”frakt m/tilskudd”. Dette feltet finnes under ”ved landing fra annet enn fiskefartøy” og under ”type”.

For sen innsending av sluttseddel kan føre til at retten til tilskudd går tapt.

Kjøper må legge til rette for kontroll av utbetalt tilskudd. Dette innebærer at kjøper må loggføre innfraktet kvantum og oppbevare fraktbrev eller lignende for kontroll.

Til ordningen er det for 2023 avsatt kr 300.000,-.

Vi gjør oppmerksom på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag