Regelverk - 10/2022

Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Regelverk 10/2022
Gyldig fra 31.03.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Det vises til fiskesalgslagslova (fsl), forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N og forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Norges Råfisklag gir på denne bakgrunn følgende bestemmelser om levendelagring av torsk.

Påmelding

 • Fisker/fartøy skal være påmeldt ordningen for levendelagring av torsk hos Norges Råfisklag, jf. vedlagte registreringsskjema. Skjemaet skal utfylles og innsendes Norges Råfisklag før oppstart av levendelagring, jf. fsl § 17. Fartøy som har sendt inn registreringsskjema tidligere kan sende epost til salg@rafisklaget.no og melde seg aktiv ved deltakelse påfølgende år dersom det ikke er noen endringer i forhold til tidligere innsendte skjema.

Generelt om seddelføring og omsetning av levendelagret torsk

 • For å oppnå kvotebonus på levende torsk må fangsten registreres på landingsseddel før det kan skrives sluttseddel. Det er et vilkår om minimum tre uker lagring i merd for å få utløst kvotebonus, jf. forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N.
 • Ved føring av landingsseddel skal det påføres godkjennings-nr. for den lagringsmerden som fisken settes i. Dette nr. utstedes av Norges Råfisklag. Fangster med levende torsk skal føres på egne landings-/sluttsedler hvor det benyttes kvotetype «Levendebonus» og levering «MERD».
 • Ved føring av sluttseddel skal det refereres til landingsseddelnummeret, hvor det må være dekning for det kvantumet som omsettes. Kvantumet på en landingsseddel kan deles opp i flere sluttsedler.
 • Vedrørende veieplikten jf. landingsforskriftens § 5
  • Fra og med 1. mars 2020 er det endrede krav til veieplikten ved landing av fisk. Dersom vekten av levende fisk ikke kan fastsettes ved veiing må det søkes om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet.
 • Vedrørende opplysninger om landingen jf. landingsforskriftens § 11.
  • Torsk som er død eller døende skal leveres til godkjent kjøper og føres på sluttseddel med referanse til landingsseddel.
  • Det fremgår av samme bestemmelse at antall individ skal oppgis både på landingsseddel og sluttseddel ved seddelføring av levendelagret torsk.

Det vises til fsl. § 10; “Eit fiskesalslag skal fastsetje allmenne salsvilkår for førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, og kan avgjere kva omsetningsformer som kan nyttast.”

 • På denne bakgrunn settes det følgende krav for omsetningen av levendelagret torsk:
  • Alle ansvarsforhold skal formaliseres i avtale mellom fartøy som lander levende fisk, firma som lagrer den levende fisken, og kjøper(e). Avtalen skal avklare ansvarsforhold og hvem som til enhver tid står ansvarlig for å følge opp regelverk og dispensasjonsvilkår.
  • Torsk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må omsettes og slaktes eller overføres til akvakulturanlegg (FBA). 
   • Omsetningskravet på 12 uker kan fravikes dersom det er kontraktsfestet at fisker eier fisken inntil utslakting/tømming innenfor dispensasjonsvilkårene for mellomlagring i inntil 20 uker. 
  • All levendelagret torsk skal være omsatt innen 31. desember inneværende år.

Landing uten omsetning (fisker lander fisk til eid eller leid merd).

 • Det skal skrives landingsseddel for hver overføring av fisk til merd.
 • Landingsseddel sendes elektronisk til Norges Råfisklag umiddelbart etter landing. Dette gjøres via «dine sider» på Rafisklaget.no.
 • Jf. landingsforskriftens § 5 skal all fisk veies fortløpende ved landing. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.
 • Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og Norges Råfisklag skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.
 • Ved omsetning skal sluttseddel utstedes.
 • Jf. utøvelsesforskriften skal fisken tilbys fôr etter 4 uker.

Landing av fisk der omsetning skjer samtidig (fisken skifter eier ved overføring til merd)

 • Det skal skrives landingsseddel og deretter sluttseddel hvor det refereres til landingsseddelnr og antall individ påføres begge sedler. Det gjøres på nytt oppmerksom på vilkår om minimum tre uker lagring i merd for å få utløst kvotebonus.
 • I de tilfeller det omsettes for videre lagring skal det også skrives sluttseddel

Flytting av fisk og tømming/utslakting av anlegg

 • Jf. fsl § 10 settes følgende krav til flytting av fisk og tømming/utslakting av levendelagringsanlegg.
  • Dersom fisk som ikke er omsatt flyttes, skal Norges Råfisklag varsles før flyttingen finner sted.
  • Dersom ikke-omsatt fisk flyttes og kjøper er kjent, skal fisken omsettes og sluttseddel utstedes ved flytting.
  • Ved overføring av torsk fra restitusjonsmerd eller mellomlagringsmerd til et akvakulturanlegg (FBA) og tilvekstfôring skal torsken omsettes.
  • Når anlegg for mellomlagring eller akvakultur (FBA) er tømt for fisk, eller er tømt for et enkelt fartøy skal Norges Råfisklag varsles.
 • Varsel om flytting, tømming/utslakting kan sendes på epost til salg@rafisklaget.no.

Levendelagring av torsk i inntil 20 uker

 • Forutsatt innvilget dispensasjon fra Fiskeridirektoratet er det anledning til å levendelagre torsk i inntil 20 uker.
  • Det vises til fiskeridirektoratets «veiledning for levendelagring av torsk, dispensasjonsordning 20 uker».

Nasjonale bestemmelser

 • Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 °N.
  • Før fartøy skal starte fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region fartøyet er hjemmehørende.
 • Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende.
  • Fartøy skal før fiske tar til godkjennes av Mattilsynet
 • Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen.
  • Retningslinjer for fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring.
 • Forskrift om fangstbasert akvakultur
  • Krav til lokaliteter med tillatelse for fangstbasert akvakultur.
 • Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)
 • Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer
Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag