Revidering av Norsk Standard for kvalitetsmerket Skrei

Etter tilbakemeldinger fra næringen har Norges sjømatråd i samarbeid med Norges Råfisklag, Standard Norge og representanter fra hvitfisknæringen jobbet med en revidering av skreistandarden. Nå er resultatet klart.

Foto: Lillian Hansen

06. jan 2022 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Etter tilbakemeldinger fra næringen ble det i Norsk Standard for skrei (tidligere NS 9406:2016) indentifisert flere områder som var utdatert eller la begrensninger for videreutvikling av arbeidet med skrei. 

Norges sjømatråd har derfor i samarbeid med Norges Råfisklag, Standard Norge og representanter fra hvitfisknæringen jobbet gjennom høsten med en revidering av skreistandarden. Arbeidet er nå ferdigstilt og publisert i en ny Teknisk Spesifikasjon, SN/TS 9406:2021 som ligger klart på Standard Norge sine nettsider: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/
Produktpresentasjon/?ProductID=1394329

En fullstendig versjon av ny Norsk Standard for skrei vil bli ferdigstilt i løpet av 2022 og være klar til sesong 2023.

De viktigste endringene er som følger: 

  • Endringer i enkelte termer og definisjoner.   
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 ºC før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 ºC før utsendelse fra produksjonsanlegget.   
  • Nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge.   
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake.  
  • Salgordrekrav før pakking er fjernet  
  • Endring i tidskrav på 24 timer før filetproduksjon   

Endringene krever ikke endring i eksisterende lisens, men vi ber alle med lisens sette seg inn i den gjeldende tekniske standarden

For mer informasjon, og med blant annet oppdatert skreiveileder se: https://seafood.no/markedsforing/Merke-og finansieringsordninger/
kvalitetsmerket-skrei/
 

Norges Råfisklags "Skreipatrulje" utfører produktrevisjon av kvalitetsmerket Skrei, og starter nå sesongens arbeid. 

 

NOEN FAKTA OM KVALITETSMERKET SKREI:

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på bedriftene hos de godkjente pakkerne, samt på grossist- og omlastingssentraler i Norge og i utlandet.

Kvalitetsmerket Skrei skal være av topp kvalitet:

  • Fisken må bløgges korrekt og umiddelbart etter den er fisket.
  • Fisken må blø godt ut i rent vann. Dette er viktig både for god utblødning og bevaring av fiskens utseende.
  • Fisken må behandles skånsomt slik at den ikke får slag, og den må kjøles hurtig ned mot 0 ºC. Dette bidrar til at den gode kvaliteten på skreien holder seg lengre.

Gjennom Skrei-merket har produsentene i fiskerinæringen gitt hverandre et løfte om å stå sammen om å levere et svært etterspurt produkt av høy kvalitet. Skreipatruljens oppdrag er å kontrollere at alle produsentene ivaretar fellesskapets verdier ved å levere varer etter kvalitetsstandardens strenge kriterier.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Patruljen kontrollerer at produsentene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir produsenter tillatelse til å bruke merket.

Skreipatruljens oppgaver

Skreipatruljen samarbeider tett med Norges sjømatråd, som eier kvalitetsmerket Skrei og standarden som knyttes til denne.

Skreipatruljen utfører produktsrevisjon av kvalitetsmerket.

Produsenter som ønsker å bruke Skrei-merket, forplikter å overholde standarden, åpne for kontroll og fremvise dokumentasjon på at de har lagt til rette for at kravene i merkeordningen overholdes.

Det er lov å pakke skrei med kvalitetsmerket mellom 1. januar og 30. april. Kontrollene foretas på kaia, hos de godkjente produsentene og på grossist- og omlastingssentraler, i Norge og i utlandet.