Mer sjøfryst torsk og sei på auksjon

I januar 2022 innførte tre av Norges fem fiskesalgslag auksjonsplikt på sjøfryst torsk og sei. Minst halvparten av den ombordfryste fisken fra havfiskebåter må tilbys fiskeprodusenter på det åpne markedet via auksjon. To år inn i prøveordningen ser man en positiv endring.

Arkivfoto: Thor E Kalsaas

28. jun. 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


- Tallene viser at en økt andel av fisken tilbys på auksjon, noe som var hovedintensjonen med prøveordningen, sier sjefen for Råfisklaget nettauksjon Sara Izquierdo. Det er vi i Norges Råfisklag meget fornøyd med! 

Bakgrunnen for prøveordningen var blant annet at salgslagene var bekymret for at andelen fisk som ble solgt på auksjon var fallende og at dette kunne svekke auksjonen som markedsplass. Samtidig var det deler av industrien som opplevde at det var vanskelig å få tak fisk hvis den ikke ble lagt ut på auksjon. Etter dialog med fiskernes og fiskeindustriens organisasjoner, iverksatte derfor Råfisklaget og de øvrige salgslagene en prøveordning hvor båtene måtte legge ut minst 50 prosent av fryst torsk og sei på auksjon.   

Bearbeiding av fryst fisk

Evalueringen av prøveordningen er utført av forskere fra forskningsinstituttet Nofima. Den ferske rapporten som slår fast at det tilbys mer fisk på auksjon, gir imidlertid ikke noe entydige svar på om dette medfører at mer fryst fisk blir bearbeidet i Norge: 

- Det var en hypotese at økt produkttilgang også skulle medføre økt bearbeiding av sjøfryst torsk og sei i Norge, sier Izquierdo. Det er imidlertid flere forhold som påvirker hvor den fryste fisken bearbeides, og det er vanskelig å få et klart svar på dette i løpet av en relativt kort prosjektperiode. 

Veien videre

Råfisklaget skal nå gå gjennom konklusjoner og anbefalinger i rapporten fra Nofima for å vurdere hva som skal skje videre.  

- I den forbindelse blir det naturlig å drøfte situasjonen med resten av næringa og aktører i hele verdikjeden om veien videre, avslutter Izquierdo. 

Dette er saken

Nofima har gjennomført en omfattende evaluering av Råfisklaget sin prøveordning med delvis auksjonsplikt på fryst torsk og sei. Prøveordningen ble innført fra og med 2022 og skal foreløpig løpe ut 2024.  

Det er en betydelig økning i torsk og sei til auksjon etter innføring av auksjonsplikt”, skriver Nofima på sin nettside. 

Hovedfunnene i evalueringen kan oppsummeres i følgende punkter:  

 • Andelen fryst torsk og sei tilbudt på auksjonene til Råfisklaget og Surofi økte betraktelig i 2022 og 2023, sammenlignet med tidligere år. Dette betyr at hovedmålet med auksjonsplikten er nådd.   

 • I 2022 var konkurransen om fryst råstoff spesielt høy fra utenlandsk industri og det fryste råstoffet betydelig dyrere enn ferskt, noe som bidro til at industrien i Norge i større grad benyttet ferskt råstoff i sin produksjon. Dette viser også at konkurransen påvirkes av andre forhold enn auksjonsplikten.   

 • Det er eksempler på at hensikten med auksjonsplikten omgås uten at regelverket brytes.   

 • Justeringer av regelverket i prøveordningen vil trolig kunne bidra til at en høyere andel av tilbudt kvantum også blir solgt gjennom auksjonene. 

 • Les hele rapporten her.

Fakta om sjøfryst fisk og auksjon, med litt ekstra fokus på torsk og sei:  

 • Mange fangster losses til nøytrale fryselager langs kysten, der den oppbevares frem til den blir solgt. Fangsten veies og registreres på en landingsseddel, som sendes inn elektronisk til fiskesalgslaget.  

 • Sjøfryste fangster selges via Råfisklagets nettauksjon, kontrakt, egenovertakelse eller leveringsforpliktelse. 

 • Det ble losset fangst av torsk og sei 620 ganger i 2022 og 575 ganger i 2023. 

 • Av de som leverte sjøfryst torsk og sei til auksjon i 2022/2023 var 39/39 av dem båter som fisker med redskap trål, 25/27 båter som fisker med redskap autoline, 12/12 båter som fisker med redskap snurrevad og 10/12 båter som fisker med redskap garn. Merk at noen båter skifter redskap i løpet av året. 

 • De tre største artene som selges på auksjon er:

  • Torsk:

   • Blir til klippfisk i Norge og eksporteres til Portugal.

   • Eksporteres og blir til filetprodukter i Europa og Kina. 

  • Sei: 

   • Blir til klippfisk i Norge som eksporteres til Brasil. 

   • Eksporteres og blir til filetprodukter i Europa og Kina. 

  • Hyse: 

   • Eksporteres og blir til filetprodukter i Kina, England og USA. 


Sara Izquierdo er sjef for Råfisklagets nettauksjon og har bidratt med tall og fakta inn til Nofimas forskere. Her viser hun frem Råfisklagets nettauksjon fra mobil.