Regelverk - 31/2021

Krav om elektronisk signering av landings- og sluttsedler

Regelverk 31/2021
Gyldig fra 01.11.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Krav om elektronisk signering framgår av J-23-2020 § 8 og § 8a (landingsforskriften). Innføring av elektronisk signatur i Råfisklaget er beskrevet i Rundskriv nr. 16/2020.

Det er spesifikt krav i forskriften om at sedlene skal signeres av kjøper/mottaker og fisker før fisker forlater mottaksstedet. Opplysninger om tidspunkt og posisjon ved signering framgår av seddel- og signeringsopplysninger. Etterkontroll av signering iht. forskriften må påregnes.

Iht. forskriften er sedler ikke gyldige før de er ferdig signert av alle parter. For sluttsedler betyr det at det ikke foretas oppgjør og heller ikke utbetales forskudd før seddel er signert. Det presiseres også at EU fangstsertifikat krever gyldige sedler og at det derfor ikke vil være mulig å utstede slike før signering er ferdig.

Innsendte sedler med manglende signering følges opp av Råfisklaget med varsel eller henvendelser. Hvis seddel har avvist signering (rejected) skal seddel innsendes på nytt eller salgslaget skal anmodes om saksbehandling. Sluttsedler vil uansett belaste kjøperens garanti inntil de er gjort ferdig som signert eller saksbehandlet av salgslaget.

Sluttsedler som ikke blir gjort ferdig innen 30 dager fra leveringsdato vil bli satt i 0 av salgslaget iht. Forretningsreglene § 10 punkt 4.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag