Regelverk - 01/2022

Norges Råfisklags auksjonsregelverk

Regelverk 01/2022
Gyldig fra 01.01.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Det generelle grunnlag for Råfisklagets omsetning, jfr. fiskesalgslagslova § 10, jf. forskrift 20.12.2013 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, gjelder også for omsetning omtalt i dette rundskriv. Norges Råfisklag’s forretningsregler får anvendelse for all førstehåndsomsetning i Råfisklagets distrikt.

Det vises videre til forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel, samt til forskrift fastsatt ved kgl. res. av 12.9.2003 nr 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

Når det gjelder særskilte bestemmelser for de ulike auksjoner viser vi til egne vedlegg av dette rundskriv.

Følgende generelle bestemmelser gjelder:

  1. Norges Råfisklag vil presisere at laget selger fangsten på vegne av fisker.

  2. Når det gjelder innmelding av fangst viser vi til vedleggene til dette rundskriv.

  3. For fangster som skal bys ut på auksjon i henhold til disse bestemmelser, må fisker/leverandør ved innmelding av fangst gi oppgave over fangstens innhold, herunder kvantum, størrelse og kvalitet. Det er viktig at det opplyses om eventuelle kvalitetsavvik på fangsten eller deler av denne.

  4. Alle innkomne bud er bindende.

  5. Når salg er bekreftet til kjøper, er fisker forpliktet til å levere til denne kjøper, jf. forretningsreglene § 14.

  6. Fisker er ansvarlig for eventuelle feil og mangler som kan medføre reklamasjoner fra kjøper og som skyldes mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Eventuell korrigering av sluttseddel som følge av reklamasjon skal kun utføres etter avtale mellom kjøper og fisker/rederi.
Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag