Norges Råfisklags garantiordning for fiskere

§ 1 Sikkerhetsstillelsens omfang

Den som får godkjenning til å tilvirke, omsette eller utføre rå fisk etter råfisklovens § 2 og forskrifter i medhold av denne, (heretter fiskekjøperen) skal stille sikkerhet overfor Norges Råfisklag for riktig betaling av oppgjør til fisker og Norges Råfisklag for levert fangst og for riktig betaling til Norges Råfisklag av avgifter, prisutjamningsøre m.v. som til enhver tid er bestemt av laget og offentlig myndighet, samt riktig betaling av enhver annen gjeld som fiskekjøperen har eller får til laget knyttet til næringsvirksomheten som fiskekjøper.

Sikkerheten skal også dekke avtalte og lovbestemte tillegg til kravene herunder avtalte renter, morarenter, offentlige avgifter o.s.v. Sikkerheten skal også dekke fiskerens eller lagets eventuelle omkostninger til tvangsinndrivelse av kravene mot fiskekjøperen.

§ 2 Sikkerhetsstillelsens form

For å oppfylle kravet til sikkerhetsstillelse etter § 1, skal fiskekjøperen innbetale et depositum til Norges Råfisklag og i tillegg stille en selvskyldnerkausjon fra bank (heretter bankgaranti).

§ 3 Sikkerhetens størrelse

Størrelsen på depositumet nevnt i § 2 skal minimum være lik 0,25 % av brutto fangstverdi av fiskekjøperens innkjøp av fisk i siste 3 årsperiode.

I tillegg skal fiskekjøperen stille en bankgaranti pålydende 25 % av brutto fangstverdi av høyeste innkjøp av fisk i sammenhengende to måneder beregnet på grunnlag av gjennomsnittet for to slike tomånedersperioder i siste to år.

Når kjøpegodkjenningen blir gitt eller dersom Råfisklaget har grunn til å forvente høyere innkjøp i fremtiden, fastsetter Norges Råfisklag depositumets og bankgarantiens størrelse på grunnlag av brutto fangstverdi av forventet innkjøp av fisk hos fiskekjøperen i perioder som nevnt i 1. og 2. ledd.

Etter innbetaling av minimumdepositumet, skal fiskekjøperen innbetale ytterligere depositum inntil dette har nådd en størrelse på 7 % av brutto fangstverdi av høyeste innkjøp av fisk i sammenhengende to måneder beregnet på grunnlag av gjennomsnittet for to slike tomånedersperioder i siste to år.

Den videre oppbygging av depositumet skal skje ved at fiskekjøperen fortløpende innbetaler til Norges Råfisklag 0,25 % av brutto fangstverdi av innkjøpte fiskefangster inntil maksimumsdepositumet er innbetalt.

Norges Råfisklag kan til enhver tid fastsette endringer i kravene til størrelse på fiskekjøperens depositum og bankgarantien, herunder ved endring av minstepriser, ved endring av en fiskekjøpers faktiske kjøp eller forventede kjøp av fisk, etter en individuell vurdering av den enkelte fiskekjøpers betalingsevne og andre forhold som kan ha betydning for tapsrisikoen, eller som en generell endring i bestemmelsene i denne paragraf.

§ 4 Utforming av bankgarantien

Norges Råfisklag bestemmer den nærmere utforming og ordlyd i fiskekjøperens bankgaranti, herunder bestemmelser om løpetid og oppsigelsesfrist for garantien samt at eksempelvis avtalte renter og morarenter skal dekkes i tillegg til garantiens pålydende.

§ 5 Renter av fiskekjøperens depositum

Depositumet som fiskekjøperne har innbetalt og i fremtiden innbetaler til Norges Råfisklag, skal innsettes på bankkonto.

Renter som er påløpt den enkelte fiskekjøpers depositum på bankkontoen, skal en gang pr. år godskrives fiskekjøperens konto hos Råfisklaget.

Dette gjelder likevel ikke de to første årene etter at en fiskekjøper har startet kjøp av fisk etter tildeling av kjøpegodkjenning. Dette gjelder heller ikke de to første årene etter at en fiskekjøper som ikke har deltatt i Råfisklagets tidligere «fellesgarantiordning», har innbetalt minimumsdepositumet. I disse tilfellene er depositumet ikke rentebærende på vedkommende fiskekjøpers hånd i to-årsperioden. Rentene for denne perioden skal tillegges garantifondet, jfr. § 6.

§ 6 Garantifond

Gjennom en tidligere garantiordning er det bygget opp et garantifond på konto hos Norges Råfisklag (tidligere kalt renteavkastningsfondet). Dette fondet skal fortsatt tjene til sikkerhet for dekning av fiskekjøperes forpliktelser som nevnt i § 1.

Garantifondet skal innestå i bank og renter av fondsmidlene skal tillegges fondsmidlene og tjene som sikkerhet for fiskekjøpernes forpliktelser som nevnt ovenfor.

Garantifondet og renter som påløper på dette, herunder også renter av en fiskekjøpers depositum som tillegges fondet, er ikke den enkelte fiskekjøpers eiendom og kan ikke tjene til dekning av krav fra fiskekjøpernes øvrige kreditorer, heller ikke til dekning av regresskravet fra banker som har stilt garanti overfor Norges Råfisklag etter denne garantiordning.

§ 7 Dekning

Råfisklaget skal ta dekning av de sikkerheter som er omhandlet i garantiordningen i følgende rekkefølge:

1. Fiskekjøperens depositum hos Råfisklaget.
2. Bankgarantien.
3. Garantifondet.

Råfisklaget kan ta dekning av sikkerhetene straks dersom fiskeren og/ eller laget ikke har mottatt riktig oppgjør fra fiskekjøperen ved forfall.

§ 8 Dekning av garantifondet etter omregning til gjeldende minstepriser

Dersom fiskekjøperens depositum og bankgaranti tilsammen ikke er tilstrekkelig til å dekke alle krav som nevnt i § 1, skal Råfisklaget, i det enkelte tilfelle, kunne bestemme at fiskeren kun skal ha krav på dekning fra garantifondet så langt det er nødvendig for at fiskeren skal få oppgjør for leverte fangster etter omregning til minsteprisene på leveringstidspunktet.

§ 9 Regress ved dekning fra garantifondet

Dersom midler på garantifondet må brukes til å dekke forpliktelser etter dette regelverk, har Norges Råfisklag rett til å kreve det beløp som er medgått av fondet med tillegg av renter tilbakebetalt hos vedkommende fiskekjøper eller dennes konkursbo.

Tilbakebetalte beløp skal tillegges garantifondet.

§ 10 Krav som ikke dekkes av garantifondet

Følgende krav skal ikke dekkes av garantifondet uten etter særskilt forutgående avtale med Norges Råfisklag:

• Oppgjør til fisker for levert fangst fra fiskefartøy som fiskekjøperen har en eierandel på 20 % eller mer, i eller som disponeres av fiskekjøperen.
• Oppgjør til fisker for levert fangst fra fiskefartøy som eies av et andelslag eller selskap som fiskekjøperen har en eierandel på 20 % eller mer i.
• Oppgjør til fisker for levert fangst fra fiskefartøy som disponeres av et andelslag eller selskap som fiskekjøperen har en eierandel på 20 % eller mer i.
• Oppgjør til fisker for levert fangst fra fiskefartøy som eies med 20 % eller mer av person, andelslag eller selskap som samtidig har eierinteresser i fiskekjøperbedriften.

Eierandel eiet av en persons foreldre, besteforeldre, søsken, barn, ektefelle, ektefelles foreldre, samboer eller samboers foreldre, skal anses som vedkommendes eierandel etter bestemmelsene i denne paragraf. Det samme gjelder eierandel eiet av et selskap hvor vedkommende person eller personer som nevnt i setningen foran, har mer enn 50 % av eierinteressene.

Det er eierforholdene på leveringstidspunktet som skal legges til grunn etter bestemmelsene i denne paragraf.

Krav som er nevnt i denne paragraf, skal dekkes av fiskekjøperens depositum og bankgarantien på prioritet etter øvrige krav som omfattes av § 1.

§ 11 Frist for melding av krav til Råfisklaget

Dersom fiskeren ikke har meldt fra til Norges Råfisklag om sitt krav mot fiskekjøperen for levert fangst innen 30 dager etter at leveringen av fangsten er avsluttet, kan fiskerens oppgjørskrav ikke kreves dekket av garantifondet.

Krav som er meldt etter utløpet av 30 dagers fristen kan dessuten bare kreves dekket av depositumet og bankgarantien på prioritet etter krav som er meldt innen fristen.

Krav som ikke er meldt til Norges Råfisklag innen 75 dager etter at leveringen av fangsten er avsluttet, kan ikke kreves dekket av sikkerhetene etter denne garantiordning.

For at et krav skal anses meldt innen fristene i denne paragraf, må meldingen være kommet fram til Norges Råfisklag innen fristens utløp.

§ 12 Sikkerhetsstillelse fra fiskekjøper som fritas for å innbetale depositum

Norges Råfisklag kan bestemme at en fiskekjøper skal fritas for å innbetale depositum mot at fiskekjøperen i stedet stiller en bankgaranti som lyder på minst 100 % av brutto fangstverdi av fiskekjøperens høyeste innkjøp av fisk i sammenhengende 2 måneder beregnet på grunnlag av gjennomsnittet for to slike 2 måneders perioder de siste to år.

Når kjøpegodkjenningen blir gitt eller dersom Råfisklaget har grunn til å forvente høyere innkjøp i fremtiden, fastsetter Norges Råfisklag bankgarantiens størrelse på grunnlag av brutto fangstverdi av forventet høyeste innkjøp av fisk hos fiskekjøperen i en sammenhengende 2 månedersperiode som nevnt i forrige ledd.

Bankgarantien skal være en selvskyldnerkausjon og skal forøvrig ha en tekst som Råfisklaget bestemmer.

Dersom bankgarantien ikke er tilstrekkelig til å dekke alle krav som er nevnt i § 1, skal kravene dekkes av garantifondet med de begrensninger som er bestemt i paragrafene foran om slik dekning.

§ 13 Tilbakebetaling av depositum

Dersom fiskekjøperens virksomhet med tilvirking, omsetning eller utførsel av rå fisk etter råfisklovens § 2 og forskrifter gitt i medhold av denne, opphører, enten ved frivillig opphør eller ved bortfall eller tilbaketrekking av kjøpegodkjenning, skal Norges Råfisklag tilbakebetale til fiskekjøperen den del av depositumet som står tilbake etter at fiskekjøperens forpliktelser etter § 1 er oppgjort.

Tilbakebetaling kan tidligst kreves 3 måneder etter at Råfisklaget har fått rekommandert varsel om opphør av virksomheten som nevnt i 1. ledd eller tidligst 3 måneder etter bortfall eller tilbaketrekking av kjøpegodkjennelsen.

Renter av depositumet som skulle ha vært eller ville blitt godskrevet fiskekjøperens konto etter § 5, 2. ledd, kan kun kreves utbetalt så langt de ikke medgår til dekning av forpliktelser nevnt i § 1.

§ 14 Administrasjon

Norges Råfisklag skal ivareta følgende oppgaver:

• Fremme krav under sikkerhetene nevnt i garantiordningen på vegne av fiskere og seg selv.
• Foreta utbetaling fra fiskekjøpernes depositum og fra garantifondet i henhold til bestemmelsene i denne garantiordning.
• Anbringe fiskekjøpernes depositum og garantifondets midler bank og på alminnelige rentebetingelser, anbringelse skal skje i samråd med et representativt organ for fiskekjøperne.
• Foreta årlig utbetaling av renter av fiskekjøpernes depositum til fiskekjøperne.
• Føre regnskap for fiskekjøpernes depositum og garantifondet.

 

§ 15 Dekning av utlegg

Utlegg til innkjøpte regnskapstjenester, revisjonstjenester, juridisk bistand m.v. som påløper i forbindelse med administrasjonen av denne garantiordning, skal dekkes av midlene på garantifondet.

§ 16 Opplysninger til representativt organ for fiskekjøpere

Et representativt organ for fiskekjøperne skal ha anledning til å gjøre seg kjent med utbetalinger fra garantifondet og regnskapene for dette.

Organet skal også ha anledning til å gjøre seg kjent med regnskapene for fiskekjøpernes depositum.

§ 17 Endring av bestemmelsene

Råfisklaget kan endre bestemmelsene i denne garantiordning etter at et representativt organ for fiskekjøperne har fått en frist på 3 måneder til å uttale seg om endringen. Ved endringer etter § 3, siste ledd, gjelder det likevel ikke noen plikt til høring og frist for endring.

§ 18 Verneting

For tvister som utspringer av denne garantiordning, skal Nord-Troms herredsrett være verneting.

§ 19 Ikrafttredelse

Denne garantiordning trer i kraft fra 01.01.1992.

Innen nevnte tidspunkt skal fiskekjøperen ha innbetalt minimumsdepositumet og ha stillet bankgaranti etter denne garantiordning. Bankgarantien skal stilles på nytt formular utarbeidet av Norges Råfisklag.

Dersom fiskekjøperen har innbetalt depositum etter den tidligere garantiordningen, og det innestående depositum ikke overskrider den størrelse som er nevnt i § 3, 4. ledd, skal det innbetalte depositum bli stående hos Norges Råfisklag som depositum etter §§ 2 og 3.

Original avtale undertegnet 17.12.1991, se utskrift av dokumentet her.

Kjell Hastad, Norges Råfisklag.

Svein Krane, Fiskerinæringens Landsforening.