Rundskriv og meldinger

Øvrige rundskriv/meldinger

28.08.2020Endringer av betingelser knyttet til kredittforsikring gjennom GIEK Kredittforsikring as

Rundskriv nr 2020/26

29.07.2020Føringstilskudd kystreke - rammen oppbrukt

Melding

08.07.2020Melding til kongekrabbe-fiskere: avtal leveranse før du fisker!

Melding

29.05.2020Føringstilskudd blåkveite

Rundskriv nr 2020/25

11.05.2020Endring av sats for beregning av pensjonstrekk fisker

Rundskriv nr 2020/21

30.04.2020Premieøkning kredittforsikring

Rundskriv nr 2020/19

23.04.2020Innføring av elektronisk signering av landings- og sluttsedler

Rundskriv nr 2020/16

19.03.2020Fakturering, betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Rundskriv nr 2020/11

15.03.2020Tromsø kommunes karanteneregler ifbm koronavirus og mannskapsbytte på fiskebåter

Melding

12.03.2020Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Melding

10.03.2020Melding vedr. vurderinger knyttet til Covid-19 (korona-viruset)

Melding

02.03.2020Føringstilskudd for notfanget sei avhentet med brønnbåt

Rundskriv nr 2020/08

02.03.2020Føringstilskudd for ferske reker som fiskes på kysten og anvendes til pilling

Rundskriv nr 2020/07

02.03.2020Førings- og pakketilskudd for fisk 2020

Rundskriv nr 2020/06

28.02.2020Fangster fra tredjelandsfartøy ilandført med fraktefartøy

Rundskriv nr 2020/05

28.02.2020Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Rundskriv nr 2020/04

02.01.2020Norges Råfisklags garantiordning

Rundskriv nr 2020/01

23.12.2019Oppgjørsbetingelser for fiskere

Rundskriv nr 2019/33

18.12.2019Endring i bruk av begrepet "ikke tilsiktet fangst" på sluttseddel

Rundskriv nr 2019/31

17.12.2019Garanti for kjøp av råstoff i 2020

Rundskriv nr 2019/29

18.09.2019Låssetting av sei - Påmelding og seddelføring fom. 17.09.2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/21

28.06.2019Endring for sats for beregning av produktavgift

Rundskriv nr 2019/19

20.12.2018Seddelføring/rapportering sjølproduksjon tørrfisk.

Rundskriv nr 2018/35

20.12.2018Registreringsskjema for sjølprodusert tørrfisk

Vedlegg til rundskriv nr 2018/35

05.12.2018Informasjonsskriv: levering og omsetning av viltlevende marine ressurser til mottakere på Svalbard

Melding. Med hjemmel i Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) FOR-2014-05-06-607, sist endret FOR-2018-06-29-1089, har Norges Råfisklag laget en ordning der mottakere registrerer fangster etter forskriften.

14.11.2018Generelle bestemmelser om utfylling av landings- /sluttseddel

Rundskriv nr 2018/31

22.06.2018Nye satser for lagsavgift

Rundskriv nr 2018/22

04.01.2018Trekk av kjøpers sløyekostnad på sluttseddel

Rundskriv nr 2018/02

04.01.2018Norges Råfisklags auksjonsregelverk - Generelle regler

Rundskriv nr 2018/01

21.12.2017Alternativ sikkerhetsstillelse - kredittforsikring

Rundskriv nr 2017/32

31.10.2017Råfisklagets tilbud om prøvetaking av ombordfryst industrireke. Økt/diferensiert sats.

Rundskriv nr 2017/28

10.10.2017Forbud mot ilandføring av kveite over 2 meter

Melding

01.06.2017Redusert avgiftsats på fiskemel og olje

Melding

30.12.2016Bestemmelse om prisgrunnlag sluttseddel

Rundskriv nr 2016/39

23.08.2016Transitt av fangster fra EU-land

Rundskriv nr 2016/27

24.06.2016Omsetning av leppefisk

Rundskriv nr 2016/26

22.06.2016Omsetningsvilkår for fangst som landes i utlandet

Rundskriv nr 2016/24

29.12.2015Endring for sats for beregning av fiskeriforskningsavgift

Rundskriv nr 2015/32

07.01.2015Krav til seddelføring av biprodukter

Rundskriv nr 2015/01

31.07.2014Krav til kongekrabbe

Melding

14.07.2014Regelverk Nøytrale Fryselager

Rundskriv nr 2014/19

15.05.2014Auksjonsregelverk levendefisk

Melding tilhørende Rundskriv 2012/01

11.10.2013Overtakelse av egen fangst fryst fisk/reke landet til nøytralt mottak i Norges Råfisklags distrikt

Rundskriv nr 2013/31

15.02.2013Presisering ilandføring rundfisk

Rundskriv nr 2013/09

07.02.2013Landinger av fryst fisk, skalldyr m.v. fra tredjelandsfartøy

Rundskriv nr 2013/04

07.02.2013Innmeldingsskjema til utenlandske fangster

Vedlegg til rundskriv 2013/04

07.02.2013Presisering seddelføring etterbetaling

Rundskriv nr 2013/01

27.09.2012Merking av hummer

Sirkulærebrev 2012 09 27

20.06.2012Seddel på sekundet, utfasing av gammel seddel

Rundskriv nr 2012/22

10.01.2012Samfiskeordningen - utfylling og registrering på sluttseddel

Rundskriv nr 2012/04

10.01.2012Opphør av matproduksjonsavgift

Sirkulærebrev 2012 01 09

06.01.2012Nye regler ved fiske og seddelføring av kveite under minstemål

Melding

24.10.2011Tilleggsinformasjon for bruk av landingsseddel ved landing av ferske reker utenom kjøpers anlegg

Rundskriv nr 2011/20-tilleggsinformasjon

05.07.2011Krav til dokumentasjon ved landing av ferske, kokte skallreker utenom kjøpers anlegg.

Rundskriv nr 2011/20

24.05.2011Utskrift av sluttseddel/landingsseddel

Sirkulærebrev 2011 05 24

08.09.2010Veiebestemmelser m.h.t. vanntrekk-bunnfiskarter

Rundskriv nr 2010/33

29.04.2010Seddelføring av MSC-godkjent torsk og hyse

Rundskriv nr 2010/15

28.01.2010Rutiner for omsetning av agnsei

Sirkulærebrev 2010 01 28

22.12.2009Krav om at skippers navn skal registreres på sluttseddel i forbindelse med innføring av EU-fangstsertifikat fra 1. jan 2010

Rundskriv nr 2009/48

27.12.2004Innkreving av kontrollavgift

Rundskriv nr 2004/40

16.12.2004Veiing av ombordfrossen fisk

Rundskriv nr 2004/36

02.10.2003Kvalitetkriterier i kongekrabbefisket

Sirkularebrev 2003 10 02

30.07.2003Prosedyre ved innveiing og sortering ved hjelp av grader

Rundskriv nr 2003/27

22.07.2003Fradragssatser som tillates brukt for reduksjon av beregningsgrunnlag for lags- eller produktavgift

Sirkularebrev 2003 07 22

18.07.2003Produktavgift ved landing til nøytrale fryselager

Sirkularebrev 2003 07 18

10.04.2003Regelverk for sjølproduksjon av kvalprodukter

Sirkularebrev 2003 04 10

25.02.2002Krav til tineprøverom

Sirkularebrev 2002 02 25

23.01.2002Endring mht beregning av mva på lagsavgift utenlandske landinger

Sirkularebrev 2002 01 23

18.10.2001Landing av fisk, skalldyr m.v. fra norske fiskefartøy utenom anlegg tilhørende kjøper i kjøperregisteret (nøytrale fryselager) Generelle bestemmelser

Rundskriv nr 2001/26

Rundskriv vedr. priser

17.09.2020Minstepris til fisker fra og med 21. september 2020 og inntil videre, men ikke utover 13. desember 2020.

Rundskriv nr 2020/28

28.08.2020Gjeninnføring av minstepriser for 5 arter

Rundskriv nr 2020/27

29.05.2020Videreføring av minsteprisene for blåkveite

Rundskriv nr 2020/24

20.05.2020Minstepriser for ferske reker f.o.m. 25. mai 2020 og inntil videre

Rundskriv nr 2020/23

13.05.2020Minstepriser og omsetningsbestemmelser taskekrabbe sesongen 2020

Rundskriv nr 2020/22

30.04.2020Minsteprisliste f.o.m. 04. mai 2020

Rundskriv nr 2020/20

24.04.2020Redusert minstepris for minste vektklasse for sei

Rundskriv nr 2020/18

16.04.2020Redusert minstepris for kvitlange

Rundskriv nr 2020/15

03.03.2020Minstepriser og omsetningsbestemmelser for kvalprodukter 2020

Rundskriv nr 2020/09

20.01.2020Minstepriser for tare f.o.m 1. januar 2020

Rundskriv nr 2020/03

20.12.2019Minstepriser for kvitlaks f.o.m. 1. januar 2020

Rundskriv nr 2019/32

08.11.2019Videreført redusert minstepris kveite

Rundskriv nr 2019/27

23.09.2019Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2019

Rundskriv nr 2019/23

21.06.2019Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt fom. 24. juni 2019 og inntil videre

Rundskriv nr 2019/18

09.04.2019Minstepriser for sjøkreps f.o.m. 15. april 2019

Rundskriv nr 2019/13

21.03.2019Minstepriser for kamskjell f.o.m. 1. april 2019

Rundskriv nr 2019/12

15.03.2019Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeks f.o.m. 18. mars 2019

Rundskriv nr 2019/06

13.12.2018Dynamiske minstepriser for hyse - prøveordning

Rundskriv nr 2018/34

16.05.2018Minstepriser for ferske reker f.o.m. 21. mai 2018 og inntil videre.

Rundskriv nr 2018/19

23.01.2018Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. 24. Januar 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/07

23.01.2018Minstepriser for snøkrabbe f.o.m. 24. Januar 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/06

31.03.2017Justering av modell for dynamisk minstepris for sei

Rundskriv nr 2017/16

31.01.2017Dynamiske minstepriser for sei - forsøksordning.

Rundskriv nr 2017/04

30.09.2016Dynamiske minstepriser på torsk, forsøksordning.

Rundskriv nr 2016/31

28.09.2016Prøveordning med dynamisk minstepris på torsk

Melding

11.12.2015Presisering endret omregning minstepris rundtorsk

Melding

20.03.2014Minstepriser for sjøkreps og diverse skjell f.o.m 24. mars 2014

Rundskriv nr 2014/10

24.05.2011Minstepriser kongekrabbe i desimeringsfiske

Rundskriv nr 2011/15

17.01.2011Prisgrunnlag for torsketrålere med leveringsplikt

Sirkulærebrev 2011 01 17