10 milliarder - Historisk milepæl for fiskeomsetningen!

10 milliarder - Historisk milepæl for fiskeomsetningen!

Råfisklagets totalomsetning passerer for første gang milepælen 10 milliarder kroner. Den foreløpige rekorden er fra fjoråret, og endte på 9,7 milliarder kroner ved årets slutt. På rekorddagen 31. oktober ligger Norges Råfisklag 1,7 milliarder kroner foran omsetningen til samme tid i fjor.

Bak fiskesalgslagets totaltall ligger det mye godt arbeid og stor aktivitet hos alle fiskere og fiskekjøpere langs hele kysten fra Nordmøre til russergrensa, samt landinger i Norge fra utenlandske fartøy.

Det er den positive prisutviklingen for torsk som er hovedårsaken til dagens rekordnotering. Den bidrar med en milliard kroner i økning alene, fra 4,8 milliarder kroner i fjor til 5,8 i år. Det er liten endring i fisket volum så langt og torsken står begge årene for sin normale andel rundt 60 % av Råfisklagets totalomsetning.

Hyse og sei har også positiv verdiutvikling, men for deres vedkommende skyldes det økte kvanta til noe reduserte priser.

En slik rekord er et resultat av godt arbeid både i båten, på land og i markedene. Fiskekjøperne er viktige samarbeidspartnere for den omfattende fiskeflåten.

- Vi er stolte av å være en del av denne rekorden, sier daglig leder Rita Karlsen hos Brødrene Karlsen på Husøy. - Med godt samarbeid mellom fiskere og fiskekjøpere vinner Brødrene Karlsen AS stadig nye markeder både på saltfisk og ferskfisk for produktene våre. Uten det gode samarbeidet mellom oss og fiskerne med fokus på kvalitet i alle ledd, hadde ikke det vært mulig.

- Det er svært gledelig å se at fiskere og fiskekjøpere lykkes sammen, sier administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag. - Det er ingen tvil om at det er de tradisjonelle artene som torsk, sei og hyse som er bærebjelkene i våre omfattende fiskerier og det er derfor viktig at vi lykkes her. Det er i tillegg inspirerende å se utviklingen for de litt mindre artene som for eksempel blåkveite og kongekrabbe. Godt samarbeid mellom hav og land har skapt gode produkter og gode markeder for flere arter og disse to utgjør svært interessante sesonger for både fiskere og produsenter.

I totalen inngår også landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for disse er opp fra 1,7 milliarder kroner til 2,3 mens for norske båter er omsetningen opp fra 6,5 milliarder kroner til 7,6.

Bilde fra venstre: På bilde fra venstre: Rune Sand skipper MS Fortuna, Rita Karlsen fiskekjøper Brødrene Karlsen AS, Tommy Larsen skipper på MS Husøysund, Frank Andreassen skipper på MS Polarhav.

 

All fisk som selges og kjøpes «på første hånd», altså fra fisker til en fiskekjøper skal omsettes via et salgslag. Omsetningen som registreres gjennom Norges Råfisklag er altså et mål på deres aktivitet.

Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.

Råfisklaget er organisert som et samvirke. Etablert i 1938 og regulert gjennom Fiskesalslagslova. Vi har ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfanget norsk sjømat fra Nordmøre til og med Finnmark.

 

(31.OKT.2016 11:07)